Effective Date: June 1, 2019

Trustdeals hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten, partners en bezoekers.

1. Wij zijn wij?

Wij zijn Trustdeals.nl (“Website”), één van de grootste kortingssites in Nederland. Sinds 2018 actief, gevestigd te Amsterdam, Nederland (“Trustdeals”, “wij”, “ons”). Trustdeals  biedt volledig gratis voor consumenten de mogelijkheid aan om gebruik te maken van aanbiedingen, acties, kortingscodes, coupons, gratis verzending, uitverkoop en andere vormen van deals (“Deals”) bij duizenden webwinkels nationaal en internationaal.

Trustdeals is verantwoordelijk voor de algemene strategie, herstructurering, productontwikkeling, marketingstrategie en kwaliteitsborging voor de hele groep. In deze functie beslist Trustdeals ook over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de websites van Trustdeals.

Trustdeals.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met ons platform. Een onderlinge regeling bepaalt onze respectieve verantwoordelijkheden voor naleving van de verplichtingen in de toepasselijke privacywetgeving voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via ons kortingsplatform door ons worden verzameld. Kort gezegd hebben we afgesproken dat u contact met ons kunt opnemen als u een beroep wilt doen op uw rechten, zoals uw recht op inzage, rectificatie, gegevenswassing, beperking, bezwaar of intrekking van uw toestemming, of bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij Trustdeals helpen we waar nodig om te waarborgen dat u uw rechten kunt uitoefenen en zorgen ervoor dat uw vragen en klachten worden afgehandeld, Tot slot hebben we u via ons privacybeleid geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de aangeboden deals die wij vergeven.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetten voor gegevensbescherming. In het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wel: General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). Indien we uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief), art. 6 (1) lit. a GDPR en Art. 6 (1) lit. c GDPR dient daarom als rechtsgrondslag. Met betrekking tot alle andere verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in dit privacybeleid, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f.1 GDPR, volgens welke de verwerking van persoonlijke gegevens is toegestaan, indien de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van ons bedrijf of van een derde, behalve wanneer dergelijke belangen worden geschonden door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van onze gebruikers die bescherming van persoonlijke gegevens nodig hebben.

Voor meer informatie over Trustdeals kunt u gaan naar www.trustdeals.nl of mailen naar support[@]trustdeals.com voor meer informatie.

2. De soorten persoonsgegevens die we verwerken

2.1 Algemeen. Wij hanteren 2 type bezoekers op het platform van Trustdeals. De ‘geregistreerde gebruiker’ en de ‘ongeregistreerde gebruiker’. Van de ‘ongeregistreerde gebruiker’ verzamelen we geen publieke data op het platform, buiten je IP-adres en je sessie-details, zoals paginabezoek, type browser en type device. Deze informatie wordt automatisch verwerkt door de web server en wordt gebruikt om de website prestaties te meten en is niet persoonlijk gekoppeld.

Betreft de ‘geregistreerde gebruiker’ is er een toestemming verkregen van de gebruiker en een opt-in aanmelding verkregen. Bij ‘geregistreerde gebruikers’ kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens door gebruiker worden opgegeven en/of door ons verzamelt en verwerkt:

a. Voornaam, achternaam en overige identiteitsgegevens

We verzamelen bijvoorbeeld uw naam, aanspreektitel, geslacht, geboortedatum, plaatsnaam, postcode en land van verblijf. Deze gegevens zijn enkel op eigen initiatief in te vullen.

b. Informatie over de type kortingen die u wilt

We verzamelen bijvoorbeeld of u kortingen van reizen, kids, mode wilt. Daarnaast kunt u ook uw favoriete webwinkels aangeven. Deze gegevens zijn enkel op eigen initiatief in te vullen.

c. Informatie over activiteit

We verzamelen bijvoorbeeld of gebruik maakt van de nieuwsbrief. Wanneer u voor het laatst actief de nieuwsbrief heeft gelezen of wanneer u zich heeft aangemeld. Ook deze gegevens hebben als doel om de prestatie van de website en de nieuwsbrief te verbeteren.

2.2 Cookies en vergelijkbare technologieën

Als u onze website of mobiele apps gebruikt, verzamelen we informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website of mobiele app die u gebruikt.

2.3 Specifieke diensten, apps, of evenementen

Voor specifieke diensten, apps, of evenementen kunnen wij andere soorten gegevens verzamelen en die gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacybeleid is beschreven. Wij informeren u hierover als u zich registreert voor een specifieke dienst of een evenement of als u een specifieke app downloadt.

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens

3.1 Wij verzamelen de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

a. We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt.

Wanneer u zich aanmeldt bij Trustdeals, een online account creëert, zich inschrijft voor onze e-mails of mobiele push-berichten, zich registreert voor één van onze evenementen of deelneemt aan een promotionele wedstrijd.

b. Wanneer u onze webstie of mobiele apps gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën

Als u onze website of mobiele apps gebruikt, verzamelen we informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website of mobiele app die u gebruikt.

c. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.

Bekijk de instellingen van uw sociale platform voor wat u met ons deelt.

4. De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

5. Toegang geven of delen van gegevens met derden

In de site wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor Trustdeals mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Meer hierover treft u over aan in ons cookies beleid, welke hier te lezen is.

6. Beveiling en bewaring

6.1 Trustdeals.nl neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

6.2 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

7. Internationale overdracht van uw gegevens

Bij Trustdeals is er zelden tot geen sprake van internationale overdrachten van uw persoonsgegevens. De doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin u woonachtig bent is soms nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren. Dit kan te maken hebben dat u gebruikt maakt van een ‘deal’ (in welke vorm dan ook) bij een online webwinkel dat niet in Nederland gevestigd is. In andere gevallen zorgt Trustdeals.nl ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn om te voldoen aan de vereisten voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens onder de toepasselijke privacywetgeving. Voor de doorgifte van persoonsgegevens  naar landen buiten de Europese Economische Ruimte kan Trustdeals.nl gebruik maken van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractsbepalingen als veiligheidsmaatregel.

8. Uw rechten

8.1 Door contact op te nemen met ons Privacy Afdeling (zie hieronder) kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht (1) op inzage in uw gegevens, (2) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (3) op het wissen van uw persoonsgegevens, (4) op het beperken van de verwerking van uw gegevens, (5) het recht op gegegevensoverdraagbaarheid en (6) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.

1. Recht op inzage

U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden.

3. Recht op gegevenswissing

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd door ons en, waar mogelijk, door alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij uw gegevens eerder openbaar hebben gemaakt. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe behoren situaties waarin uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het aanvankelijke doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt en situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat backups zijn gewist.

4. Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Recht op bezwaar.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormen (zie ‘Rechtsgrond’ hierboven).

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Hiertoe behoren ook profileringsdoeleinden voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Als u beroep op dit recht doet, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

8.2 U kunt op elk moment uw toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken, door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen (indien aanwezig) of door de instellingen van uw smartphone te wijzigen (voor mobiele pushberichten en locatiegegevens).

U kunt ook contact opnemen met het Privacy Afdeling van Trustdeals (met betrekking tot e-mails van Trustdeals).

8.3 Meer informatie over het intrekken van uw toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken wanneer u onze websites bezoekt of apps gebruikt, vindt u in het cookiebeleid op onze website of in de app. Er kunnen zich situaties voordoen waarin we het recht hebben uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, te weigeren of te beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld uw verzoek tot inzage weigeren wanneer wij dit nodig achten om de rechten en vrijheden van andere individuen te beschermen, of weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt bijvoorbeeld niet als de persoonsgegevens niet door u zijn verstrekt of als we de gegevens niet verwerken op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract.

8.4 U kunt op elk moment beroep op uw rechten doen door uw verzoek te sturen naar het Privacy Afdeling van Trustdeals:

Trustdeals – www.trustdeals.com – AMS Digital
Att: Legal department
E-mail: legal[@]trustdeals.com

8.5 U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid. Bij onopgeloste problemen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) in Den Haag.

9. Hoe wordt privacybeleid bijgehouden

Dit privacybeleid is ingegaan op 1 mei 2018 en vervangt ons voorgaan privacybeleid. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over eventuele wijziging voordat deze in werking treden.